ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โครงการศึกษาดูงาน

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษารูปแบบขั้นต้อนการดำเนินงานในการผลิตสินค่าจนได้มาซึ่งการทำธุรกิจ ศึกษาแนวทางการคิด วิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน รูปแบบการผลิตภัณฑ์สินค้าการโฆษณา การส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

 

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทป.เกรียบกุ้ง อุตสาหกรรมและอาหาร จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี

 

 

โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ระดับ ภาค

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมประเมิน นำโดยนางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีกระนวน นางเนาวรีตน์ อันทรบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และนายทองหล่อ พามนตรี ครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด การประเมิณในครั้งนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 6 แห่ง เข้ารับการประเมินประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ            วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ผู้เรียนที่ประกอบธุรกิจ

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

 

การติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา

โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561

 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดย นายพัสกร คำเพราะ รองประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีสถานศึกษาเข้าร่วมการประเมิน 8 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาการอาชีศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ และวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

 

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like