ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานประกันคุณภาพการศึกษา

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับแผนกวิชา พ.ศ.2561

คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับแผนกวิชา (Self Assessment Report : SAR) จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

[ดาวน์โหลด]

 

รายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

เอกสารงานประกันคุณภาพสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2562)

เอกสารงานประกันคุณภาพสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2562) ประกอบด้วย

1.  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (สอศ.)
2. คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
3. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ.2561

[ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่]

 

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562 ประกอบด้วย

 

  • มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน วท.ศก.2560
  • มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน วท.ศก.2561 (ปรับปรุงข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562)
  • เอกสาร แบบฟอร์มสรุปข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการประเมินเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระดับภาค / เครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบการประเมิน ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา ประกอบการประเมินเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

 

 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา  ปีการศึกษา 2560 
[ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสาร]

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like