ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ดาวน์โหลดเอกสารงานต่าง ๆ

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

บริการดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล-หลักสูตร-วางแผน-วิจัย-ครูที่ปรึกษา-แบบฟอร์มโครงการสอน/แผนการสอน-งานกิจกรรม

[จัดเรียงเอกสารจากใหม่สุดไปหาเก่าสุด]

เอกสาร-แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงการ จากงานวิจัย ฯ (14 มกราคม 2563)

เอกสารวัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2562 (13 มกราคม 2563)

เอกสารจากงานวางแผนงบประมาณ 1 กรกฎาคม 2562

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง 2562

แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร

โปรแกรมการคำนวณพลังงานไฟฟ้า  (งานครูที่ปรึกษา)
แนวปฏิบัติ สถานศึกษาคาร์บอนต่ำ ปี 2561

[ดาวน์โหลดเอกสาร] งานครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

[ดาวน์โหลดเอกสาร] ตามมติที่ประชุม  เรื่องการประชุมจัดสรรงบประมาณวัสดุ ประจำภาคเรียนที่  1/2561  และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2562  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2561 (กรุณาอ่านรายละเอียดหนังสือนำส่งด้วยเพื่อจะได้ส่งทันกำหนดครับ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานหลักสูตร ฯ ปีการศึกษา 2561 (ใหม่ล่าสุด)

สรุปโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ

เอกสารการรายงาน สผ.1-สผ.5

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2560


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (อัปเดต 8 กรกฎาคม 2560)

 


ไฟล์ PPTX และประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบการทำแผน ฯ ข้อที่ 2 (หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน)

 


 

ดาวน์โหลดเอกสารงานวางแผน (แบบเสนอโครงการ , แผนพัฒนา ฯ ) ปีงบประมาณ 2561


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการสอน-แผนการสอน ปีการศึกษา 2560


เอกสารข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสารงานวางแผน ฯ ปีงบประมาณ 2560


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบขออนุญาตผู้ปกครอง - แบบขอเวลาเรียนให้นักเรียนนักศึกษา


 

งานวางแผนและงบประมาณ  รายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2560
เรื่องการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก/วัสดุสำนักงานและการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Last Updated (Wednesday, 15 January 2020 09:45)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like