ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ประกาศรับสมัคร ป.ตรี อิเล็กฯ2561

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) รอบโควตา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-------------------------------------------------------------

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร ๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

๑. คุณสมบัติของนักศึกษา

๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  กำหนด

๒. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

๒.๑ ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้

๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

๒.๓ มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

๒.๔ มีความเลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕ ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

 

กำหนดการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว

๑. รับสมัครนักศึกษารอบโควตา วันที่ ๒๓ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๒. ประกาศรายชื่อ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๓. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๔. ประกาศผล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๕. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา.ใหม่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๖. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

*หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เบอร์โทรศัพท์ 081-9431624

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like