วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ทส.11     ชื่อกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16129010001 นางสาวกรรณิการ์ ปราณี                       
26129010002 นางสาวกรรณิการ์ ภาระดี                       
36129010003 นางสาวกรองแก้ว พิมพาสวรรค์                       
46129010004 นายกฤษวรรธ แก้วบุญทัน                       
56129010005 นายกิตติกา พ่วงยิ่ง                       
66129010006 นางสาวขนิษฐา สายเพ็ชร                       
76129010007 นายจารุพร ศิลารัตน์                       
86129010008 นางสาวจิตรกัญญา ศาสตร์ประเสริฐ                       
96129010009 นางสาวจิราพร เทพมุสิก                       
106129010010 นางสาวจุลฎาวรินทร์ ท่ากุดเรือ                       
116129010011 นายชิษณุพงศ์ บุญผูก                       
126129010012 นายณัฎฐพงค์ วงศรี                       
136129010013 นายณัฐวุฒิ ปะวะเก                       
146129010014 นายธนวัฒน์ สิงห์ทอง                       
156129010015 นายธัญวรัตน์ แตะต้อง                       
166129010016 นางสาวธารทิพย์ เปืองบุญ                       
176129010017 นางสาวธิติพร สีหวงษ์                       
186129010018 นายนฤพล เชิงหอม                       
196129010019 นางสาวนารีรัตน์ จิตรอ่อน                       
206129010020 นางสาวนิตยา ศรีสำโรง                       
216129010021 นายบุษราวรรณ จันเทพ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )