ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   คธอ.11    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
72000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
82000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
92404-2001การประกอบอาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
102001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35 แก้ไข   ลบ
122404-2006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
132001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
152000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
182000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
192001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35 แก้ไข   ลบ
212000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
232400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
242404-2002อาหารไทยเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
252404-2003ขนมไทยเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 35 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 12:56:50

ปวช.1   คธอ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
262404-2009การสุขาภิบาลอาหาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
282001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
292400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302404-1001โภชนาการ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
312404-2005การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322404-2007เบเกอรี่เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
332404-2129การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
342000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
352404-2131ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372404-2004การถนอมอาหารเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
382404-2106ขนมไทยเพื่อการค้า 0-6-26 แก้ไข   ลบ
392404-2107เบเกอรี่เพื่อการค้า 0-6-26 แก้ไข   ลบ
402404-2101อาหารไทยยอดนิยม 0-4-24 แก้ไข   ลบ
412404-2102อาหารว่าง 0-4-24 แก้ไข   ลบ
422000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
432404-2113อาหารอาเซียน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  14 หน่วย 33 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 12:56:50

ปวช.1   คธอ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
452404-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
472404-2008อาหารนานาชาติ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
482404-2108เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 0-6-26 แก้ไข   ลบ
492000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
502404-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
512404-2118อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522404-2120อาหารบำบัดโรค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532404-2125อาหารมังสวิรัติ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542404-2111เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร 1-2-23 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 33 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 12:56:50
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0225461 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.