วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16124010001 นายจิรเดช จันทร์ถา                       
26124010002 นางสาวนิศารัตน์ วงค์เงิน                       
36124010003 นางสาวพฤกษา สีสมสัน                       
46124010004 นางสาวพิมพ์ชนก มัคนา                       
56124010005 นางสาวพิมลพา คำพินิจ                       
66124010006 นางสาวรุ่งกานดา นามวงค์                       
76124010007 นายเกียรติศักดิ์ มะลิพันธ์                       
86124010008 นางสาวชลธิชา แพงศรี                       
96124010009 นางสาวรุ่งนภา พรมสอน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )