วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  พค.12
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16122040041 นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ                       
26122040044 นางสาวปิยธิดา ทองลอย                       
36122040047 นางสาวปิยวรรณ มะปรางก่ำ                       
46122040048 นางสาวปิ่นประกาย ผาคำ                       
56122040049 นางสาวปิ่นมุข สมสืบ                       
66122040050 นางสาวปุณญารัตน์ ผ่องใส                       
76122040051 นางสาวพรชิตา ราชรี                       
86122040054 นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ                       
96122040055 นางสาวพัชรินทร์ อรทัย                       
106122040056 นายพิชาภพ บุญฑล                       
116122040057 นางสาวพัชรินทร์ สมพันธ์                       
126122040058 นายพินิทนันท์ สุทธิ์สน                       
136122040059 นายภัทรธร แสงสิงห์                       
146122040060 นางสาวภัทรวดี นันนวน                       
156122040061 นายภูวนาท เสียมศักดิ์                       
166122040062 นางสาวรัตนาวดี สากาง                       
176122040063 นางสาวรุ่งทิวา บุตรชาติ                       
186122040065 นางสาววรรณกานต์ เกษกุล                       
196122040066 นางสาววรรณวลัย โสระเม็ก                       
206122040067 นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน                       
216122040068 นางสาววราพรรณ ไฝชัยภูมิ                       
226122040069 นางสาววาสนา เหล็งศิริ                       
236122040070 นางสาววิริยา ป้องกัน                       
246122040072 นางสาววิไลวรรณ เดชารัมย์                       
256122040073 นางสาวศศิธร โพธา                       
266122040074 นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน                       
276122040077 นางสาวศิริกานต์ วิชาดี                       
286122040078 นางสาวศิริพร ทองกลาง                       
296122040079 นางสาวศิริพร พลเมืองศรี                       
306122040080 นางสาวศุภมาส เสนสนาม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )