วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการขาย
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16122020001 นางสาวกันยารัตน์ ห่อทรัพย์                       
26122020002 นางสาวกุสุมา สีดำ                       
36122020003 นางสาวขวัญฤดี ทองอ่อน                       
46122020004 นางสาวจณิสตา สะใบ                       
56122020005 นางสาวจันทรภรณ์ เชตวัน                       
66122020006 นางสาวจุฬารัตน์ ศิลาวงศ์                       
76122020007 นางสาวชื่นกมล จันทร์ดวงศรี                       
86122020008 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์เงิน                       
96122020009 นางสาวณัฐพร โพธิวัฒน์                       
106122020010 นายธัญญารัตน์ เสนาจ                       
116122020011 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อกล้า                       
126122020012 นางสาวนงนุช รุ่งแสง                       
136122020013 นางสาวนิพัตรา คำใบ                       
146122020014 นางสาวปริศนา บุญพามา                       
156122020015 นางสาวพรพิมล แก้วการุณ                       
166122020016 นางสาวรติรมย์ สิทธิศร                       
176122020017 นางสาวรัชฎา จังอินทร์                       
186122020018 นางสาวรัตนวดี คำน้อย                       
196122020019 นางสาววรรณวิสา คำโสภา                       
206122020020 นายวรรณโชติ สายหล้า                       
216122020021 นางสาวศิริพร พิมพ์เพ็ชร                       
226122020022 นางสาวสุจิตรา ศิริบูรณ์                       
236122020023 นางสาวสุจิตรา ไตรรัตน์                       
246122020024 นางสาวสุนิสา บุญอ้อม                       
256122020025 นางสาวอภิญญา จังอินทร์                       
266122020026 นางสาวอภิลดา บุญน้อม                       
276122020027 นางสาวอรสา พิลา                       
286122020028 นางสาวอรอุมา นามวิชา                       
296122020029 นางสาวอริศรา ไชยปัญญา                       
306122020030 นางสาวอารียา เวียงคำ                       
316122020031 นางสาวอารียา พันธุหินกอง                       
326122020032 นางสาวอุดมพร สาลีทอง                       
336122020034 นางสาวสุวนันท์ โสพิศ                       
346122020035 นางสาวอริสรา มะโนรส                       
356122020036 นางสาวอินทิรา โจทย์จันทร์                       
366122020037 นางสาวเอมอร รุตรักษ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )