ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พข.11    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
62200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
72200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
82202-2004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
92202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
102001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 27 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
132000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
202000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
212202-2001ศิลปะการขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 26 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 14/07/2020 18:08:17

ปวช.1   พข.   ห้อง  1    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
232000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
242000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
252000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
262200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272202-2005การโฆษณา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
282202-2006การส่งเสริมการขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
292001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
302001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
312202-9001การประชาสัมพันธ์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
322000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 27 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
332000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
342000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
362202-2007การจัดแสดงสินค้า 1-4-35 แก้ไข   ลบ
372202-2102การขายตรง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
382202-2103การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
392202-2104การบรรจุภัณฑ์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
402001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
412000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 28 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 14/07/2020 18:08:17

ปวช.1   พข.   ห้อง  1    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
422202-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
432000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442202-2002การหาข้อมูลการตลาด 2-2-34 แก้ไข   ลบ
452202-2003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
462202-2113การขายออนไลน์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
472202-2111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
482202-2101การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
492202-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
502200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
512202-9004สถานการณ์ทางการตลาด 3-0-33 แก้ไข   ลบ
522202-9005การรวมกลุ่มทางการค้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
532000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 31 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 14/07/2020 18:08:17
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0198331 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.