วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พข.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการขาย
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16122020001 นางสาวกันยารัตน์ ห่อทรัพย์                       
26122020002 นางสาวกุสุมา สีดำ                       
36122020003 นางสาวขวัญฤดี ทองอ่อน                       
46122020004 นางสาวจณิสตา สะใบ                       
56122020005 นางสาวจันทรภรณ์ เชตวัน                       
66122020006 นางสาวจุฬารัตน์ ศิลาวงศ์                       
76122020007 นางสาวชื่นกมล จันทร์ดวงศรี                       
86122020008 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์เงิน                       
96122020009 นางสาวณัฐพร โพธิวัฒน์                       
106122020011 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อกล้า                       
116122020012 นางสาวนงนุช รุ่งแสง                       
126122020013 นางสาวนิพัตรา คำใบ                       
136122020014 นางสาวปริศนา บุญพามา                       
146122020015 นางสาวพรพิมล แก้วการุณ                       
156122020016 นางสาวรติรมย์ สิทธิศร                       
166122020017 นางสาวรัชฎา จังอินทร์                       
176122020018 นางสาวรัตนวดี คำน้อย                       
186122020019 นางสาววรรณวิสา คำโสภา                       
196122020020 นายวรรณโชติ สายหล้า                       
206122020021 นางสาวศิริพร พิมพ์เพ็ชร                       
216122020022 นางสาวสุจิตรา ศิริบูรณ์                       
226122020023 นางสาวสุจิตรา ไตรรัตน์                       
236122020024 นางสาวสุนิสา บุญอ้อม                       
246122020026 นางสาวอภิลดา บุญน้อม                       
256122020027 นางสาวอรสา พิลา                       
266122020028 นางสาวอรอุมา นามวิชา                       
276122020029 นางสาวอริศรา ไชยปัญญา                       
286122020030 นางสาวอารียา เวียงคำ                       
296122020031 นางสาวอารียา พันธุหินกอง                       
306122020032 นางสาวอุดมพร สาลีทอง                       
316122020034 นางสาวสุวนันท์ โสพิศ                       
326122020036 นางสาวอินทิรา โจทย์จันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )