วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม พค.13     ชื่อกลุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16122010021 นางสาวชฎาภรณ์ บุญเรือง                       
26122010053 นางสาวนิตินัดดา ลำพูน                       
36122010077 นางสาวรวินท์นิภา นามชัย                       
46122010091 นางสาววิชชุดา นาคดี                       
56122010092 นางสาวศศิกานต์ สมบัติ                       
66122010093 นางสาวศศิธร ก้อนคำ                       
76122010094 นางสาวศศิประภา ดวงมาลา                       
86122010095 นางสาวศิขรา พรหมทา                       
96122010096 นางสาวศิริประภา อ่อนพันธ์                       
106122010098 นางสาวสิราวรรณ สาริกัน                       
116122010099 นางสาวสิรินพร สุขแซว                       
126122010100 นางสาวสิริวิมล โสภากุล                       
136122010101 นางสาวสุกันธา แสงโสดา                       
146122010102 นางสาวสุขฤดี ศรีโพนดวน                       
156122010103 นางสาวสุจิตรา ดวงผุนมาตร                       
166122010104 นางสาวสุจิตรา สำราญราษฏร์                       
176122010105 นางสาวสุชาดา บุญกล้า                       
186122010106 นางสาวสุดารัตน์ ขันคำ                       
196122010107 นางสาวสุดารัตน์ สงิมทอง                       
206122010108 นางสาวสุทธิดา ทองเงิน                       
216122010109 นางสาวสุทธิดา ศรชัย                       
226122010110 นางสาวสุธาสินี พิมพ์หมื่น                       
236122010111 นางสาวสุธิมา สุพาพวง                       
246122010112 นางสาวสุพัตทรา หล้าแหล่ง                       
256122010113 นางสาวสุภาพร ชมประเสริฐ                       
266122010114 นายสุริยะ ชัยเลิศ                       
276122010115 นางสาวสุรีรัตน์ กลิ่นหอม                       
286122010116 นางสาวสุวรรณภา เภาแก้ว                       
296122010117 นางสาวสุวิมล พิมพ์หมื่น                       
306122010118 นางสาวอธิชา ทรงเครื่อง                       
316122010119 นางสาวอนุชรา สดนามอญ                       
326122010120 นางสาวอรปรียา สีเหลือง                       
336122010121 นางสาวอรรถวดี ทิพย์รักษ์                       
346122010122 นางสาวอรัญญา พันธ์ขาว                       
356122010123 นางสาวอริสา จันทิพย์                       
366122010124 นางสาวอังคณา บุญหลาย                       
376122010125 นางสาวอังสุมาลิน ประทุมชัย                       
386122010126 นางสาวอารยา ต้นเกษ                       
396122010127 นางสาวอารยา ศรีบุญเรือง                       
406122010128 นางสาวอินทิวา วงษ์ภักดี                       
416122010130 นางสาวเกศกนก ยาเคน                       
426122010131 นางสาวเกษนภา อาทิตย์ตั้ง                       
436122010133 นางสาวเนตรดาว บุญกาล                       
446122010134 นายเอกชัย กาลพัฒน์                       
456122010135 นางสาวโสภิตนภา จันทมาศ                       
466122010136 นางสาวศรัญญา จารุนัย                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )