ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พบ.13    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การบัญชี
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
62000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
72001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
92200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 26 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
182200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
212200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 24 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 14/07/2020 17:02:56

ปวช.1   พบ.   ห้อง  3    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การบัญชี
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
252001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
262201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 2-2-34 แก้ไข   ลบ
272201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-34 แก้ไข   ลบ
282201-2005ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 3-0-33 แก้ไข   ลบ
292201-2107การบัญชีตั๋วเงิน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
302201-2108การบัญชีสินค้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
312204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
322203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-23 แก้ไข   ลบ
332000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 30 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
342201-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
352000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 14/07/2020 17:02:56

ปวช.1   พบ.   ห้อง  3    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การบัญชี
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
372201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33 แก้ไข   ลบ
382201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 3-0-33 แก้ไข   ลบ
392201-2103การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2-2-34 แก้ไข   ลบ
402201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
412201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
422203-2005พิมพ์ประยุกต์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
432000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 28 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
452000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
462201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34 แก้ไข   ลบ
472201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2-2-34 แก้ไข   ลบ
482201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35 แก้ไข   ลบ
492201-2102การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
502201-8501 โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
512001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
522000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 28 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 14/07/2020 17:02:56
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0202749 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.