วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16122010010 นางสาวกัลยาณี ชาญชิต                       
26122010026 นางสาวชุฎาภรณ์ ศรีวงค์จันทร์                       
36122010032 นางสาวณัฎฐธิดา นรดี                       
46122010046 นางสาวนภัสพร เขตนิมิตร                       
56122010047 นายนันทนา มีเหมือน                       
66122010048 นางสาวนันทพร ปอนสำโรง                       
76122010049 นางสาวนันทพร อาจปราบ                       
86122010050 นางสาวนันธิดา กาจกระโทก                       
96122010051 นางสาวนารถชนก อนันต์                       
106122010054 นางสาวนุชจิรา หนองหงอก                       
116122010055 นางสาวปนัดดา หินกล้า                       
126122010056 นางสาวปภาวรินท์ ครองยุติ                       
136122010057 นางสาวประภัสสร ปราโมทย์                       
146122010058 นางสาวปริญาภรณ์ ศรพรม                       
156122010059 นางสาวปวรรัตน์ สมรัตน์                       
166122010060 นางสาวปาริฉัตร อุ่นอก                       
176122010061 นางสาวปิยภา สิงห์ทอง                       
186122010062 นางสาวปิยวรรณ วิชาเรือง                       
196122010063 นางสาวปิยะธิดา อุดทุม                       
206122010064 นางสาวพรชิตา นามคำ                       
216122010065 นางสาวพรนภา นรชัย                       
226122010066 นางสาวพรนัชชา พยัคสา                       
236122010067 นางสาวพรพิมล ธรรมคุณ                       
246122010068 นางสาวพรไพริน สมรัตน์                       
256122010069 นางสาวพัชริดา ดวงใจ                       
266122010070 นางสาวพัชรี โคกสีนอก                       
276122010071 นางสาวพิมพิกา เสาศิริ                       
286122010072 นางสาวภควดี เทพขันธ์                       
296122010073 นางสาวภักชริญา วังทอง                       
306122010074 นางสาวภัทรจิรา สมเพ็ชร                       
316122010075 นางสาวภัทรวรรณ พงษ์วัน                       
326122010076 นางสาวมลฤดี พิมพ์ทอง                       
336122010078 นางสาวรัชนีกร คุณเลิศ                       
346122010079 นางสาวรัชนีกร พลแก้ว                       
356122010080 นางสาวรินลดา นามวิชัย                       
366122010081 นางสาวรุ่งนภา มาลีรัตน์                       
376122010082 นางสาวรุ่งนภา สว่างภพ                       
386122010083 นางสาวลลิดา พรมชาติ                       
396122010084 นางสาวละมัย เกษร                       
406122010085 นางสาววนิดา บุติพันคา                       
416122010086 นางสาววรรณนิสา จันทร์เพ็ง                       
426122010087 นางสาววราภรณ์ กันเทพา                       
436122010088 นางสาววราภรณ์ เชตวัน                       
446122010089 นางสาววริศรา ดวงพรม                       
456122010097 นางสาวศิริพร ปราบวงษา                       
466122010132 นางสาวเจนจิรา กันยามัย                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )