ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชถ.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
52100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
62100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
92108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
102108-2116เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
152000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
182108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
192108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
202108-2112การเขียนภาพร่าง 0-4-24 แก้ไข   ลบ
212108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 31 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 13:33:03

ปวช.1   ชถ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
282108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
302108-2113สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312108-2115กฎหมายอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
322108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
342001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
352000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
372000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
382000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
392108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
402108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 2-3-35 แก้ไข   ลบ
412108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26 แก้ไข   ลบ
422108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
432108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
442001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
452108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
462108-2117เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
472000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 40 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 13:33:03

ปวช.1   ชถ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
482108-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
492000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
502000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
512108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
522108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 2-3-35 แก้ไข   ลบ
532108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
542108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26 แก้ไข   ลบ
552108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
562108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
572001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
582108-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
592000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 35 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 13:33:03
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0216510 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.