วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานสถาปัตยกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121080001 นางสาวกนกนภา เอมอ่อน                       
26121080002 นางสาวกนกอร ธรรมทะ                       
36121080003 นางสาวกมลทิพย์ ระยับศรี                       
46121080004 นายกัลยา วงศ์พุธ                       
56121080005 นางสาวกัลยากร ปราบภัย                       
66121080007 นายคมสัน บริบาล                       
76121080009 นางสาวจินดาพร ฉอ้อน                       
86121080011 นางสาวจุติพร ภาวรรณ                       
96121080012 นางสาวจุไลภรณ์ จำปาขีด                       
106121080013 นางสาวฉัตรติมาพร หอมจันทร์                       
116121080014 นายชญานนท์ ชิณวงค์                       
126121080017 นายณัฐนันท์ สุตัญตั้งใจ                       
136121080019 นางสาวณิชนันทน์ ยอดจันทร์                       
146121080021 นางสาวทาคาโกะ คูโรคาวา                       
156121080043 นายวรวุฒิ ผลบุญ                       
166121080044 นายวิจักษณ์ ชำนาญ                       
176121080046 นางสาววิยะดา สมวงศ์                       
186121080048 นางสาวศิรินทิพย์ แท่งทอง                       
196121080049 นางสาวศุภพัชชา เผื่อแผ่                       
206121080050 นางสาวสุขธิดา ศรีสังหะ                       
216121080051 นายอนิรุต ดอนโหน่งชา                       
226121080062 นายณัฐวุฒิ พูนภิรมย์                       
236121080064 นายพัดยศ ศิริปี                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานสถาปัตยกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121080022 นางสาวธญาณี ต่อติด                       
26121080025 นางสาวธิดารัตน์ แจ่มปัญญา                       
36121080026 นายนวมินทร์ เปียกสันเทียะ                       
46121080027 นายบริวัตร รัตนวัน                       
56121080029 นางสาวปรีดาภรณ์ รูปหมอก                       
66121080030 นางสาวปาลิตา อนุสิทธิ์                       
76121080031 นางสาวพรรณภษา ปรือปรัก                       
86121080032 นายพาณิชย์ ศรีพูล                       
96121080033 นายพุธฤกษ์ สิงห์เทพ                       
106121080034 นางสาวภาวิณี มะนาศรี                       
116121080036 นายภูวนัย บุตรชาติ                       
126121080037 นางสาวมัลลิกา ดวงเนตร                       
136121080038 นางสาวมาลิษา ดวนสูง                       
146121080039 นายรัชชานนท์ จันดี                       
156121080040 นางสาวรัตน์จรีย์ หนองหงอก                       
166121080041 นางสาววชิราพร ไชยสาร                       
176121080054 นางสาวอรอนงค์ ศรีรังสิน                       
186121080055 นางสาวอักษราภัค ช่างดี                       
196121080056 นางสาวอารียา ทันที                       
206121080058 นายเกียรติศักดิ์ ดาราสุริยะ                       
216121080059 นางสาวเจนจิรา จันทร์เกษ                       
226121080060 นางสาวแพรวพิมล ผิวผ่อง                       
236121080061 นางสาวแพรวมณี ทนนศักดิ์                       
246121080066 นายอธิศพงศ์ภรณ์ แสนอุบล                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )