วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121210045 นายพรชัย ใจรู้รอบ                       
26121210046 นางสาวพรชิตา พิมพาพันธ์                       
36121210047 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ขาว                       
46121210048 นางสาวภัคจิรา จันทะรี                       
56121210049 นายภาณุวิชญ์ ชมอินทร์                       
66121210050 นางสาวภาวิณี ทำทวี                       
76121210051 นายภูชิสส์ กิ่งผา                       
86121210052 นางสาวมัณฑนา ไชยปัญญา                       
96121210053 นางสาวรสรินทร์ นามวิชา                       
106121210054 นายรัฐภาพ สารทอง                       
116121210055 นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์งาม                       
126121210056 นางสาวรามาวดี อำไพ                       
136121210057 นางสาวฤทัยกาญจน์ เถาหอม                       
146121210058 นายวงศกร โสมสาย                       
156121210059 นางสาววรรณิสา คิงคำ                       
166121210060 นายวิทวัส ทองพันชั่ง                       
176121210061 นายวุฒิชัย ลาลุน                       
186121210062 นางสาวศสิมา วงศ์ทวี                       
196121210063 นายศักดา พิมพ์มงคล                       
206121210064 นายศุภกร อินสุวรรณ                       
216121210065 นางสาวศุภิสรา สุโพธิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )