วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121210045 นายพรชัย ใจรู้รอบ                       
26121210046 นางสาวพรชิตา พิมพาพันธ์                       
36121210047 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ขาว                       
46121210049 นายภาณุวิชญ์ ชมอินทร์                       
56121210050 นางสาวภาวิณี ทำทวี                       
66121210052 นางสาวมัณฑนา ไชยปัญญา                       
76121210053 นางสาวรสรินทร์ นามวิชา                       
86121210055 นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์งาม                       
96121210056 นางสาวรามาวดี อำไพ                       
106121210058 นายวงศกร โสมสาย                       
116121210059 นางสาววรรณิสา คิงคำ                       
126121210060 นายวิทวัส ทองพันชั่ง                       
136121210061 นายวุฒิชัย ลาลุน                       
146121210062 นางสาวศสิมา วงศ์ทวี                       
156121210063 นายศักดา พิมพ์มงคล                       
166121210064 นายศุภกร อินสุวรรณ                       
176121210065 นางสาวศุภิสรา สุโพธิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121210066 นายสมปอง ศรีวิศร                       
26121210067 นายสมิทธิ์ วงศ์ยืน                       
36121210068 นายสิทธินนท์ ไชยา                       
46121210069 นางสาวสิราวรรณ คำเสียง                       
56121210070 นางสาวสุธิประภา เขียนทอง                       
66121210071 นายสุนทร ไชยพันธ์                       
76121210072 นายสุเทพ สารเพชร                       
86121210074 นางสาวอดิภา ภักดีแสน                       
96121210075 นายอนิรุต วิปุละ                       
106121210077 นายอนุพงษ์ วงศ์จันทร์                       
116121210078 นายอภิพัฒ กรุณา                       
126121210079 นายอรรถพร มาศงามเมือง                       
136121210080 นางสาวอัญธิกา พจนา                       
146121210081 นางสาวอารียา ไชยปัญญา                       
156121210082 นางสาวเจนจิรา วรรณวงษ์                       
166121210083 นายเดชมนตรี อิสาน                       
176121210084 นางสาวเยาวลักษณ์ สุธารส                       
186121210085 นายโยธา สมร                       
196121210086 นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี                       
206121210087 นางสาวรัตนา ลุนคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )