วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121210001 นางสาวกนกพิชญ์ เนตรโม                       
26121210002 นางสาวกัญชลิกา รัตนวัน                       
36121210003 นางสาวกาญจนา นามอุทา                       
46121210004 นายกิตติภพ สัมฤทธิ์                       
56121210005 นายกิตติศักดิ์ บุญหนัก                       
66121210006 นายกิติศักดิ์ กันตรง                       
76121210007 นางสาวกุมพวา แพงเพ็ชร                       
86121210008 นายคณิติน มันตาวิจักษณ์                       
96121210009 นายจารุวัตร โถทอง                       
106121210010 นางสาวจิตรกัญญา ยตะโคตร                       
116121210011 นางสาวจิราพรรณ์ โพนปลัด                       
126121210012 นายจีรพงศ์ คชพันธ์                       
136121210013 นายชยาภรณ์ สุโพธิ์                       
146121210014 นายชลธิชา จันเทวา                       
156121210015 นายชลสิทธิ์ วิเศษชาติ                       
166121210016 นายชัชวาล ทิพย์ชาติ                       
176121210017 นายชินวัฒน์ บุตรแสน                       
186121210018 นายชินวัฒน์ เดชกล้า                       
196121210019 นางสาวฐิติมา กล้าเกิด                       
206121210020 นางสาวฐิติยา สุขส่ง                       
216121210021 นายณรงศักดิ์ เสาเวียง                       
226121210022 นางสาวณัฐพร คัดตพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )