วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชส.14     ชื่อกลุ่ม ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121060024 นายตฤณ เพ่งพิศ                       
26121060074 นายสงกรานต์ เสมามิ่ง                       
36121060075 นางสาวสมฤทัย สงโสด                       
46121060076 นายสวพล ไทยปิยะ                       
56121060077 นายสิทธิพงษ์ มาระยาท                       
66121060078 นายสิริมงคล วงศ์สวัสดิ์                       
76121060079 นายสิโรดม สารพันธ์                       
86121060081 นางสาวสุจิวรรณ ดวนสูง                       
96121060082 นางสาวสุดาวรรณ พรหมประดิษฐ์                       
106121060083 นายสุธี แก่นสนธิ์                       
116121060084 นางสาวสุปราณี สังขะพงษ์                       
126121060085 นางสาวสุภาวดี ทิพย์มะณี                       
136121060086 นายสุรชาติ ยังกลาง                       
146121060087 นายอธินกร เฉลิม                       
156121060088 นายอนันต์ กรมนารถ                       
166121060089 นางสาวอรพิน ผิวงาม                       
176121060090 นางสาวอัญชลี เลิศผล                       
186121060091 นายอัมรินทร์ สมมุ่ง                       
196121060092 นายเจตพล พิทักษา                       
206121060093 นายเจนณรงค์ บุญเจริญ                       
216121060094 นายเปรมธวรรณ พรมจันทร์                       
226121060095 นายเอกราช เอกกลาง                       
236121060096 นายนครินทร์ หนุนวงค์                       
246121060097 นายนัฐพล นามวงษ์                       
256121060098 นายวรพล สุขชิต                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )