วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชส.11     ชื่อกลุ่ม ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121060001 นายกฤติยากรณ์ พรมสุวรรณ                       
26121060002 นายกฤษกร จึงมงคลสวัสดิ์                       
36121060003 นายกฤษฎา มหาโภชน์                       
46121060004 นายกฤษฎา ฤทธิยา                       
56121060005 นายกฤษณะ นเรนสด                       
66121060006 นายกฤษณะชัย เคนเครือ                       
76121060007 นายขจรศักดิ์ ราษี                       
86121060008 นายคมสัน บุญคาร                       
96121060009 นายจอมพล กลีบฉวี                       
106121060011 นายจิรวัฒน์ พุธค่อม                       
116121060012 นางสาวชนิภรณ์ อินทเสน                       
126121060013 นายชัยณรงค์ วิเศษสังข์                       
136121060014 นายชัยวัฒน์ คำลา                       
146121060015 นายชัยเฉลิม จันทะโคตร                       
156121060016 นายชูเกียรติ จันมนตรี                       
166121060017 นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เจริญ                       
176121060018 นายณรงค์ฤทธิ์ โสสุด                       
186121060019 นายณัฎฐชัย พรมโลก                       
196121060020 นายณัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์                       
206121060021 นายณัฐวัฒน์ จำปาสิงห์                       
216121060022 นายณัฐวุฒิ บุราคร                       
226121060023 นายณัฐวุฒิ สอเห็ม                       
236121060025 นายทรัพย์ทวี สุดเทวา                       
246121060080 นายสืบตระกูล จันทะแจ่ม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )