ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชค.11    คณะวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72128-1003วงจรไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
102128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
182128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
202128-2114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
212128-2007โปรแกรมยูทิลิตี 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
232001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
242000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 35 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 05/07/2020 20:07:45

ปวช.1   ชค.   ห้อง  1    คณะวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
272000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
282128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
292128-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
312128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
322128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
332128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342901-2108การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352901-2135การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน 1-2-23 แก้ไข   ลบ
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
372128-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
382000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 05/07/2020 20:07:45

ปวช.1   ชค.   ห้อง  1    คณะวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
392000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
402128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
412000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
422128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
432128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
442128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
452128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
462000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
472128-2115พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้อมูลบนเครือข่าย 1-3-24 แก้ไข   ลบ
482001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
492001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
502000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
522128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24 แก้ไข   ลบ
552128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
562128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23 แก้ไข   ลบ
572128-2117เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
582128-2120โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
592128-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 35 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 05/07/2020 20:07:45
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0223191 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.