วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชค.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121280001 นายกฤษฏา ไตรบัญญัติกุล                       
26121280002 นายกฤษณะ สุยังกุล                       
36121280003 นายกิตติศักดิ์ ตองอบ                       
46121280004 นายจักรภัทร หอมกระจาย                       
56121280005 นายณัชภัทร แฝงเพชร                       
66121280007 นายณัฐวัตร สมรัตน์                       
76121280008 นายถิรวัฒน์ ชนะมาร                       
86121280010 นายนันทพัฒน์ นามคุณ                       
96121280011 นายนัยเนตร สมปอง                       
106121280012 นายปวเรศ ใจธรรม                       
116121280013 นายพรชัย วิลัย                       
126121280014 นายพัชรพล จันทะเสน                       
136121280015 นายพิรภพ รุ่งแสง                       
146121280016 นายพิเชษฐ ศรีสุภาพ                       
156121280017 นายพีรวัส ไทยศรีวงศ์                       
166121280018 นายรัชชานนท์ ทองแดงดี                       
176121280019 นางสาวลลิตา สมบัติ                       
186121280021 นายวรวิทย์ ภูศิริ                       
196121280023 นายสถาพร เตลอด                       
206121280025 นายสุรศักดิ์ รัตนวัน                       
216121280026 นางสาวอชิรญา นรชาติ                       
226121280027 นายอภิสิทธิ์ หลักเพชร                       
236121280028 นางสาวอารีย์ มะโนชาติ                       
246121280029 นางสาวเกศิณี สุขกาย                       
256121280031 นายอภิรักษ์ ประมวล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )