วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021050014 นายชินวัตร จันทะคัด                       
26121050001 นายกรวิชญ์ โคตรทาลี                       
36121050003 นายกฤษฎา มังษา                       
46121050005 นายกิจปกรณ์ ขันเขตต์                       
56121050006 นายกิตติ สุขสำราญ                       
66121050007 นายกิตติภูมิ สาอุตม์                       
76121050008 นายก้องภพ จันทร์เขียว                       
86121050009 นางสาวขวัญจิรา เถาว์พรม                       
96121050010 นางสาวคณิตตา ชาติมนตรี                       
106121050011 นายครุฑธาณัง ปานล้ำเลิศ                       
116121050014 นายจักรรินทร์ เอกศิริ                       
126121050017 นายชัยมงคล ภิญโย                       
136121050018 นายชาตรี บุญเล็ก                       
146121050019 นายฐิติพงศ์ เกตะสิทธิ์                       
156121050020 นางสาวณัฐธิชา นักพรม                       
166121050021 นายณัฐพล ราษี                       
176121050022 นายณัฐวรรธน์ ขุนเศรษฐี                       
186121050023 นายณัฐวุฒิ พรมลา                       
196121050024 นายณัฐวุฒิ พุทธานุ                       
206121050026 นายธนทัต มีช้าง                       
216121050103 นายณัฐชัย ไก่แก้ว                       
226121050104 นายอานนท์ ศรีสุริยพันธ์                       
236121050105 นายเจษฎากรณ์ เจนเชี่ยวชาญ                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121050027 นายธนบดี อินตะนัย                       
26121050028 นายธนพล เนื้อทอง                       
36121050030 นายธนวัฒน์ บุติพันดา                       
46121050031 นายธนัฐ ถาจันทา                       
56121050034 นายธีรภัทร ทองทิพที                       
66121050035 นายธีรวัฒน์ ตามบุญ                       
76121050036 นายนพเก้า รับช่วง                       
86121050037 นางสาวนภัสสร จันทาคีลี                       
96121050038 นายนรเศรษฐ์ ชูชื่น                       
106121050039 นายนันทพงศ์ นามโคตร                       
116121050040 นางสาวปนัดดา ธรรมธร                       
126121050041 นายประพจน์ แสงตะวัน                       
136121050042 นายปัญญา ศรีสังขาล                       
146121050043 นายพงศธร ศรีมุม                       
156121050044 นายพัชรดนัย หินแก้ว                       
166121050045 นายพิชิตชัย โพธิ์วัน                       
176121050047 นายพีระพง ศิลสัตย์                       
186121050048 นายพุฒิพงศ์ พิทักษา                       
196121050049 นายพูนศักดิ์ สมุนไพร                       
206121050050 นายภาณุกร หมื่นสวัสดิ์                       
216121050051 นายภาณุพงศ์ เพียรพานิช                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )