วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชฟ.11     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121040001 นายกรกฎ ม่วงทอง                       
26121040002 นายกฤติพงศ์ นันทะวงศ์                       
36121040003 นายกิตตินันท์ อายุวงศ์                       
46121040004 นางสาวกุลณัฐ หมายมั่น                       
56121040005 นายคมสันต์ พอใจ                       
66121040006 นายจิรกร ศรีชัย                       
76121040007 นายจีรพัฒน์ สมบัติ                       
86121040008 นายจีรวัตร เถาว์พรม                       
96121040009 นายจีระศักดิ์ สินนาม                       
106121040010 นายจุลสิทธิ์ หาสุข                       
116121040011 นายชลาวุธ สีหะวงษ์                       
126121040012 นายชาคริต ขนทรัพย์                       
136121040013 นายชาญชัย ลาบึง                       
146121040014 นายญาณโรจน์ จรูญชัย                       
156121040015 นายณรงค์ฤทธิ์ โทนะพันธ์                       
166121040016 นายณัฐพล โพนยาง                       
176121040017 นางสาวณัฐภรณ์ จันทรัตน์                       
186121040018 นายณัฐสิทธิ์ จริยฐิติพงศ์                       
196121040019 นายทักษิณ ภัยวงษ์                       
206121040020 นายธนกฤต สิทธิสาตร์                       
216121040021 นายธนชัย ใยมุง                       
226121040022 นายธนธัช แก้วเกิด                       
236121040023 นายธนวัฒน์ สุทาบุญ                       
246121040093 นายอภิวัฒน์ แจ่มศรี                       
256121040098 นายวิษณุ แพงมา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )