ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชฟ.11    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
72001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
92100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
102100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
112104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 แก้ไข   ลบ
122001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
132001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
142000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
152000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
192000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
202000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
212100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
222100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
232100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
242100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
252104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 แก้ไข   ลบ
262104-2115เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 05/07/2020 20:16:23

ปวช.1   ชฟ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
282000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
292104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
322104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35 แก้ไข   ลบ
342104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
352104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
362000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
392104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
402104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
412104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
422104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
432104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 แก้ไข   ลบ
442000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
452000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 35 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 05/07/2020 20:16:23

ปวช.1   ชฟ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462104-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
472000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
482000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
492100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
512104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542104-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
552104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
572001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
582000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 34 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 05/07/2020 20:16:23
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0223930 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.