ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชช.11    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เชื่อมโลหะ  สาขางาน โครงสร้าง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
62100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
102103-2112งานสี 1-3-24 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
132000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
152000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
182100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
192001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
202103-2007เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212103-2001งานเชื่อมไฟฟ้า 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
222103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
242000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 35 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 13:58:27

ปวช.1   ชช.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เชื่อมโลหะ  สาขางาน โครงสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
282103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
292103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302103-2006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
322103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
352001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
372103-2207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
392103-2010กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
402000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
412103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
422103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
432103-2209งานเชื่อมแก๊ส 1-3-24 แก้ไข   ลบ
442103-2103งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
452103-2203เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
462001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
472000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 35 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 13:58:27

ปวช.1   ชช.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เชื่อมโลหะ  สาขางาน โครงสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
482103-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
492000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
502100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
512103-2004งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
532103-2204งานโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542103-2205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
552103-2206ความแข็งแรงของวัสดุ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562103-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
572103-2110งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
582103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
592103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0-6-26 แก้ไข   ลบ
602000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 39 
http://61.19.124.44/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 06/07/2020 13:58:27
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0219650 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.