วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121020047 นายกฤษณพล สุขดี                       
26121020048 นายกัมพล ประทุม                       
36121020049 นายกิตติพัทธ์ สัมมะดี                       
46121020050 นายคมกฤต นามปัญญา                       
56121020051 นายคมชาญ ลาภูตะมะ                       
66121020052 นายจิรากร โสดามุข                       
76121020053 นายชาญชัย พร้อมญาติ                       
86121020054 นายณรงค์ศักดิ์ พิทักษา                       
96121020055 นายณัฐพรรค์ นันทสิงห์                       
106121020056 นายธนบัตร พรรณโรจน์                       
116121020057 นายธนากร บรรจงขจรบุญ                       
126121020059 นายปรมินทร์ รัตนวัน                       
136121020060 นายประวิตร กิรัมย์                       
146121020061 นายพงศกร พิมพา                       
156121020062 นายพลากร สีงาม                       
166121020063 นายภคพล จอมใจ                       
176121020064 นายภัทรเมศ ศรีรักษา                       
186121020065 นายภาคิน ไพรบึง                       
196121020066 นายภานุพงศ์ วันโสภา                       
206121020067 นายภานุวัฒน์ ทองทราย                       
216121020068 นายภานุวัฒน์ สมบรรณ                       
226121020069 นายภูเบศ ใจศรี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )