วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชย.16     ชื่อกลุ่ม ยานยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010122 นายรัฐภูมิ พิมพา                       
26121010124 นายลัทธพล ทุมพัฒน์                       
36121010125 นายลาภิศ ขาวพรม                       
46121010126 นายลิขิต วิเศษสังข์                       
56121010129 นายวราศักดิ์ เพ็งพันธ์                       
66121010130 นายวัชรพงษ์ นามวิชา                       
76121010131 นายวิทยา รัตนา                       
86121010132 นายวิวัฒน์ แขมคำ                       
96121010133 นายศรราม แทนโสภา                       
106121010135 นางสาวศศิกาญจน์ ศรีกระโทก                       
116121010136 นายศักดิ์ดา พุฒพันธ์                       
126121010138 นายศิรสิทธิ์ โนนกลาง                       
136121010139 นายศิริวัฒน์ นกพ่วง                       
146121010140 นายศุภกร นรดี                       
156121010141 นายศุภกิตติ์ บุญช่วย                       
166121010142 นายศุภนนท์ บุญชม                       
176121010143 นายสรวิศ ยอดประดิษฐ์                       
186121010145 นายสิทธิชัย สาสังข์                       
196121010158 นายสุรเดช คำดี                       
206121010159 นายสุวนันท์ ธรรมบุตร                       
216121010162 นายอดิเทพ วิเศษสังข์                       
226121010170 นายอภิรักษ์ สุทธิโท                       
236121010174 นายอภิสิทธิ์ ทิณพัฒน์                       
246121010184 นายเสกสรรค์ พรรษา                       
256121010187 นายเอกราช กาฬพึก                       
266121010190 นายวีรพงษ์ รุ่งแก้ว                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )