วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.13
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010054 นายธนวัฒน์ สายธิไชย                       
26121010057 นายธนากร กลิ่นสุคนธ์                       
36121010059 นายธนาดล ชาญธุระ                       
46121010062 นายธราดล ผ่องสำอางค์                       
56121010064 นายธวัชชัย สอพอง                       
66121010066 นายธีรพัฒน์ หงษ์กลาง                       
76121010067 นายธีรภัทร วรรณทวี                       
86121010068 นายธีรภัทร์ เบ็ญมาศ                       
96121010070 นายธีรศักดิ์ ฝังนิล                       
106121010072 นายนครินทร์ อรวรรณวิทู                       
116121010073 นายนพกร พวงพันธ์                       
126121010153 นายสุรศักดิ์ สุคนธา                       
136121010163 นายอดุลย์ จันทรักษา                       
146121010177 นายอรรถชัย บุญหนัก                       
156121010178 นายอรรถชัย สมิงทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.14
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010074 นายนพคุณ ไชยสิทธิ์                       
26121010075 นายนพชัย สาดา                       
36121010076 นายนวพล พุทธรักษ์                       
46121010077 นายนวมินทร์ นรสาร                       
56121010078 นายนันทวัฒน์ ช่วงสันเทียะ                       
66121010082 นายปกรณ์ ทองบ่อ                       
76121010083 นายปฏิพัทธ์ หอมเสน                       
86121010085 นายปาริวัฒน์ พงษ์วิเศษ                       
96121010089 นายปุณพจน์ ไชยปัญญา                       
106121010092 นายพงศ์ภัค กล่อมปัญญา                       
116121010094 นายพงษ์ศิริ อรรคบุตร                       
126121010097 นายพัทธดนย์ บุดดาวงค์                       
136121010161 นายอดิศักดิ์ ภักดี                       
146121010173 นายอภิสิทธิ์ ชิดชม                       
156121010176 นายอรรคเดช เสชนะ                       
166121010179 นายอานันท์ พันธ์คง                       
176121010186 นายเอกพงศ์ สายยศ                       
186121010188 นายโชคชัย บุญศรัทธา                       
196121010194 นายสุขิตกุล บุญยอ                       
206121010196 นายธนวัฒน์ โสดาลี                       
216121010197 นายวรวิทย์ ศรีพูล                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )