วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010001 นายกรภัทร์ ขันวงษ์                       
26121010002 นายกฤตพจน์ สุทธิสนธ์                       
36121010003 นายกฤตภาส สุทธิสนธ์                       
46121010008 นายกิตติพงศ์ เคนแคน                       
56121010010 นายกิตติวัฒน์ จิโรชฐิติพงษ์                       
66121010011 นายคณวรรษ วรเลิศ                       
76121010013 นายคุณากร อยู่เสน                       
86121010014 นายจักรกฤษ พวงอินทร์                       
96121010015 นายจักรกฤษณ์ แหวนเงิน                       
106121010018 นายจิรวัฒน์ สมใจ                       
116121010019 นายจิระพงศ์ โคศรีสุทธิ์                       
126121010020 นายจีรวัฒน์ จงกลกลาง                       
136121010021 นายจีระพงษ์ วิเศษสังข์                       
146121010024 นายชนะชัย แพงเพ็ชร                       
156121010147 นายสิทธิศักดิ์ พรมดี                       
166121010164 นายอนันตศักดิ์ หน่อคำผุย                       
176121010166 นายอนุพล ทองปลิว                       
186121010198 นายดาราเพชร ยกพล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010025 นายชยุตพงศ์ น้อยเวียง                       
26121010027 นายชัยวัฒน์ บัวทอง                       
36121010028 นายชาคริต แก้วละมุล                       
46121010030 นายฐานันดร พรมอ่อน                       
56121010031 นายณรงค์กร สำรวย                       
66121010032 นายณัฐฐานันต์ ขันชัย                       
76121010033 นายณัฐนันท์ กระสันต์                       
86121010034 นายณัฐนันท์ ภูมิลำเนา                       
96121010036 นายณัฐพงษ์ โยโพธิ์                       
106121010037 นายณัฐพล หาญพิทักษ์                       
116121010039 นายณัฐวุฒิ คำบุญยอ                       
126121010042 นายณัฐวุฒิ ห้าวหาญ                       
136121010043 นายณัฐวุฒิ อุ่นญาติ                       
146121010044 นายณัฐสิทธิ์ พรหมทา                       
156121010046 นายดอม โนนคำพันธุ์                       
166121010047 นายถิรวุฒิ วงษ์มา                       
176121010048 นายทรงยศ พันธ์เป็น                       
186121010148 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์เดช                       
196121010150 นายสุทธิพงษ์ บุตะเคียน                       
206121010151 นายสุทธิพร บรรลุสุข                       
216121010171 นายอภิวัฒน์ แก้วคำ                       
226121010175 นายอภิสิทธิ์ พูลแก้ว                       
236121010182 นายเกรียงไกร คำผาง                       
246121010185 นายเอกพงศ์ ดกกลาง                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )