คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26
2103-2112งานสี 1-3-24
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-21-20 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1001 ----------------------------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
‹--------- 2100-1002 ---------›
 นายบุญนาน มากสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2103-1001 ----------------------------›
 นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
‹--------- 2103-1001 ---------›
 นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
525 
 น.ส.ลภัสรดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
544 
 นายวุฒินันท์
กิจกรรม
กิจกรรม
525 
 น.ส.ลภัสรดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเสริมศักดิ์
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
โฮมรูม
934 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
 น.ส.บุณณดา คำเสียง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายรณกฤต
‹------------------ 2103-2112 ------------------›
 นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
‹--------- 2000-1201 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
544 
 นายวุฒินันท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ