ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.ยานยนต์15115112612610910967674530453
 2.เครื่องมือกล4414540403213319191352137
 3.แม่พิมพ์โลหะ42423737303016161250125
 4.โครงสร้าง3535303014141811997198
 5.ไฟฟ้ากำลัง606666757257461464623015245
 6.อิเล็กทรอนิกส์691483532073589674434722446270
 7.เทคนิคคอมพิวเตอร์2142512416996648856
 8.ก่อสร้าง7468044125631738202016925194
 9.โยธา433376401656299381711812959188
 10.สถาปัตยกรรม252247121830182139177247268140
รวม อุตสาหกรรม5648665046175536387514382701228216822241906
 11.การบัญชี231021251587102111081191313250328378
 12.การขาย11213216162192133135972
 13.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ307010015861013460945263184242326
รวม พาณิชยกรรม64193257301892194718723466066147629776
 14.ธุรกิจเสื้อผ้า2683301121012
 15.อาหารและโภชนาการ4151931417119203385159
รวม คหกรรม621273172011920044106171
 16.การโรงแรม153853729365313616728104132
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว153853729365313616728104132
 17.เทคโนโลยีสารสนเทศ10203052328131629115163964103
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ10203052328131629115163964103
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)659358101750633383945330475728887375190610822988

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 18.เทคนิคยานยนต์16011611271128575703442346
 19.เครื่องมือกล12621281091110222202573260
 20.แม่พิมพ์โลหะ1414111122027027
 21.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม27128242444055156
 22.ไฟฟ้าควบคุม5353391401311401052107
 23.ไฟฟ้ากำลัง92294871884514602244228
 24.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม696756687412214014716163
 25.เทคนิคการก่อสร้าง4814935641102120939102
 26.โยธา54146851136428230013329162
 27.เทคนิคสถาปัตยกรรม121729141125125170383371
 28.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์41317123213071623
 29.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11314617224019625
 30.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม67760737570456152111622700014581211579
 31.การบัญชี251741991715216967884048404452
 32.การตลาด34346250527705100105
 33.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ338611928113141153651076235311
 34.เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ613033644731536230143173000138761899
 35.ธุรกิจอาหาร42024211130063137
รวม คหกรรม420242111300000063137
 36.บริการส่วนหน้าโรงแรม1230425242900175471
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว12304252429000000175471
 37.เทคโนโลยีสารสนเทศ181533303335490532275
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร18153330333549000532275
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)7724281200654398105224616340900016729892661

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 38.เทคโนโลยีไฟฟ้า7792111818034236
 39. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0882626034034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707172194404400068270
 40.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429343460247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142934346000247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293216484743900009275167

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8808110 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.