ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 117
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2561ชย.11ยานยนต์ช่างยนต์น.ส.สุจีรา   วิชาชาติ24125                 
2561ชย.12ยานยนต์ช่างยนต์น.ส.สุจีรา   วิชาชาติ51253                 
2561ชย.13ยานยนต์ช่างยนต์นายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์000                 
2561ชย.14ยานยนต์ช่างยนต์นายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์56056                 
2561ชย.15ยานยนต์ช่างยนต์นายสิริชัย   สิมชมภู28028                 
2561ชย.16ยานยนต์ช่างยนต์นายสิริชัย   สิมชมภู53154                 
2561ชก.11เครื่องมือกลช่างกลโรงงานนายปรเมษฐ์   เวชกามา22325                 
2561ชก.12เครื่องมือกลช่างกลโรงงานนายปรเมษฐ์   เวชกามา43649                 
2561ชพ.11แม่พิมพ์โลหะช่างกลโรงงานนายภาสกร   จำปาเรือง000                 
2561ชพ.12แม่พิมพ์โลหะช่างกลโรงงานนายภาสกร   จำปาเรือง46046                 
2561ชช.11โครงสร้างเชื่อมโลหะนายพิทักษ์   ศรีวิเศษ000                 
2561ชช.12โครงสร้างเชื่อมโลหะนายพิทักษ์   ศรีวิเศษ43043                 
2561ชฟ.11ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย   ไชยสาร000                 
2561ชฟ.12ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย   ไชยสาร46450                 
2561ชฟ.13ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายสุภาษิต   ดวนใหญ่000                 
2561ชฟ.14ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายสุภาษิต   ดวนใหญ่46349                 
2561ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอรุณ   ทองกลม000                 
2561ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอรุณ   ทองกลม48755                 
2561ชอ.13อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายองอาจ   อรรคบุตร000                 
2561ชอ.14อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายองอาจ   อรรคบุตร401252                 
2561ชค.11เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์นายทวีทรัพย์   จันทรัตน์24832                 
2561ชส.11ก่อสร้างช่างก่อสร้างนายฉัตรชัย   นางวงศ์000                 
2561ชส.12ก่อสร้างช่างก่อสร้างนายฉัตรชัย   นางวงศ์47350                 
2561ชส.13ก่อสร้างช่างก่อสร้างน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก000                 
2561ชส.14ก่อสร้างช่างก่อสร้างน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก43750                 
2561ชธ.11โยธาโยธาน.ส.ศิริบูรณ์   โสมรักษ์000                 
2561ชธ.12โยธาโยธาน.ส.ศิริบูรณ์   โสมรักษ์251944                 
2561ชธ.13โยธาโยธาน.ส.ณัฐนันท์   พิลาโสภา000                 
2561ชธ.14โยธาโยธาน.ส.ณัฐนันท์   พิลาโสภา232043                 
2561ชถ.11สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม000                 
2561ชถ.12สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม254166                 
2561พบ.11การบัญชีการบัญชีน.ส.นิดติยากร   พวงมาเทศ24345                 
2561พบ.11การบัญชีน.ส.บุญมี   สารชาติ000                 
2561พบ.12การบัญชีการบัญชีน.ส.บุญมี   สารชาติ14546                 
2561พบ.11การบัญชีนางธิดาวรรณ   สรรพศรี000                 
2561พบ.13การบัญชีการบัญชีนางธิดาวรรณ   สรรพศรี24446                 
2561พข.11การตลาดการตลาดน.ส.วลีรัตน์   ทองอินทร์23436                 
2561พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพรธิวา   วงษ์พิทักษ์83139                 
2561พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ 000                 
2561พค.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ 53439                 
2561พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.ปัทมพร   สุฤทธิ์000                 
2561พค.13คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.ปัทมพร   สุฤทธิ์83442                 
2561พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2561คธผ.11แฟชั่นดีไซน์แฟชั่นและสิ่งทอน.ส.พัชรินทร์   หาญพิทักษ์279                 
2561คธอ.11อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการนายปริญญา   สว่างโคตร41721                 
2561กทท.11การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรมน.ส.งามศิริ   สุวรรณดี113142                 
2561กทท.11การโรงแรมน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา000                 
2561กทท.12การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรมน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา41721                 
2561ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนางนพวรรณ   สาธุการ101121                 
2561ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนางนพวรรณ   สาธุการ162642                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน

ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
Online : 101
Member : 0
เช็คเกรด : 107000
 
Smart Device
0 Onlineวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0655251 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.