คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม ทยส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3901-2119การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1-4-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3900-0009เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35
 รวม  12-26-24 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายนที จันทร์เทียม
826 
 นายเริงศักดิ์
826 
 นายเริงศักดิ์
 น.ส.สุจีรา  นายบวรศักดิ์
821 
 นายอุดร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹--------- 3901-1003 ---------›
 นายนที จันทร์เทียม
825 
‹--------- 3901-1003 ---------›
 นายนที จันทร์เทียม
826 
‹---------------------------- 3901-2119 ----------------------------›
 นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3900-0009 ----------------------------›
 นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายบวรศักดิ์
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
821 
‹---------------------------- 3900-0005 ----------------------------›
 นายอุดร เศษโถ
โฮมรูม
 นายบวรศักดิ์
825 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายนที จันทร์เทียม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
826 
‹---------------------------- 3901-2001 ----------------------------›
 นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
‹------------------ 3901-2101 ------------------›
 นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ