คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1307วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3400-0008การถนอมอาหารเบื้องต้น 1-4-35
3400-1003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1-2-23
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3404-2007ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2-3-35
3404-2103เคมีอาหาร 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  26-13-31 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 3000-1403 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
543 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
631 
‹--------- 3000-1307 ---------›
 นายไสว โทนะพันธ์
531 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
612 
‹---------------------------- 3400-0008 ----------------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
612 
 นายปริญญา
543 
 น.ส.ณชิตา
522 
 น.ส.อภิญญา
631 
‹--------- 3000-1307 ---------›
 นายไสว โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
612 
‹------------------ 3400-1003 ------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
613 
‹---------------------------- 3404-2007 ----------------------------›
 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
โฮมรูม
613 
 น.ส.ปิยะมาศ
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 น.ส.บุญมี สารชาติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
612 
‹------------------ 3404-2103 ------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
612 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายปริญญา สว่างโคตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ