คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
 รวม  26-14-32 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
924 
‹--------- 3204-2006 ---------›
 นางวราดา ขันตี
922 
‹--------- 3204-2101 ---------›
 นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
923 
‹---------------------------- 3204-2005 ----------------------------›
 นางปริษา ปั้นดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
937 
‹---------------------------- 3204-2001 ----------------------------›
 นายณัทพงศ์ โยธี
925 
‹--------- 3200-0011 ---------›
 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
535 
 นายพรชัย
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
924 
‹--------- 3204-2006 ---------›
 นางวราดา ขันตี
922 
‹--------- 3204-2101 ---------›
 นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
กิจกรรม
กิจกรรม
524 
‹--------- 3000-1403 ---------›
 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹------------------ 3200-0002 ------------------›
 นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
531 
 นายจิระเดช
โฮมรูม
524 
 น.ส.นิดติยากร
425 
 น.ส.กมลีรัตน์
 น.ส.สุจีรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
425 
‹--------- 3200-1001 ---------›
 น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
925 
‹--------- 3200-0011 ---------›
 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
‹--------- 3000-1608 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ