คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบต211
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3202-2004การสื่อสารการตลาด 3-0-33
3202-5103งานการจัดการงานการตลาด 0-4-34
3202-5104งานส่งเสริมการตลาด 0-4-34
3202-8003ฝึกงาน 2 *-*-22
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  6-10-14 18


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางเพ็ญศรี  นางลลิดา
‹--------- 3202-5103 ---------›
 นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางลลิดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางลลิดา  น.ส.วลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3202-5104 ---------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางเพ็ญศรี  น.ส.วลีรัตน์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3200-0006 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
 นางลลิดา  นางลลิดา  น.ส.อรณิชา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ