คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-33
3202-2101การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง 3-0-33
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  31-6-33 37


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3200-0006 ------------------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
 น.ส.บุญมี
532 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายสกล หุ่นงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
 นางลลิดา โค้วไพโรจน์
532 
 นายสกล
411 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
‹--------- 3200-0007 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹------------------ 3200-0002 ------------------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
 น.ส.อรณิชา
กิจกรรม
กิจกรรม
413 
 น.ส.วลีรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹--------- 3202-2002 ---------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
412 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
412 
‹--------- 3202-2101 ---------›
 นางลลิดา โค้วไพโรจน์
415 
 น.ส.วลีรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹--------- 3200-1003 ---------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
412 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 นางลลิดา โค้วไพโรจน์
412 
‹--------- 3202-2101 ---------›
 นางลลิดา โค้วไพโรจน์
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.บุญมี สารชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ