คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบบ.13
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-8-26 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹--------- 3200-0001 ---------›
 นางสุมิตรา โพธิ์สูง
444 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
424 
‹--------- 3200-0001 ---------›
 นางสุมิตรา โพธิ์สูง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
 น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1201 ---------›
 น.ส.บุญมี สารชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 3200-0003 ---------›
 นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
 น.ส.บุญมี
523 
 น.ส.สาพิตา
โฮมรูม
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 3000-1403 ---------›
 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
444 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
434 
 นายชัยภูมิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ