คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนที จันทร์เทียม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
3128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3128-2406ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย 1-4-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
 รวม  13-28-25 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
821 
‹--------- 3128-2406 ---------›
 นายอุดร เศษโถ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3128-0007 ------------------›
 นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
826 
‹---------------------------- 3128-2001 ----------------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹---------------------------- 3128-1003 ----------------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
กิจกรรม
กิจกรรม
825 
‹--------- 3128-0008 ---------›
 นายนที จันทร์เทียม
825 
 นายนที
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
826 
‹---------------------------- 3128-0001 ----------------------------›
 นายนเรศ ตาทุวัน
โฮมรูม
826 
 นายนเรศ
535 
 นายพรชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
826 
‹---------------------------- 3128-2003 ----------------------------›
 นายนเรศ ตาทุวัน
821 
‹------------------ 3128-2406 ------------------›
 นายอุดร เศษโถ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ