คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3100-0601เคมีทั่วไป 2-2-34
3122-1001เคมีพอลิเมอร์ 1-4-35
3122-2001ยางธรรมชาติ 2-0-22
3122-2008การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2-2-34
3122-2003สารเคมีสำหรับยาง 2-2-34
3122-2004กระบวนการแปรรูปยาง 3-0-33
3122-2007ผลิตภัณฑ์ยาง 1 0-6-26
3122-0001วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พื้นฐาน 3-0-33
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  22-20-30 42


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3100-0601 ---------›
 นายไสว โทนะพันธ์
531 
 นายจิระเดช
 นายภควัตร
‹------------------ 3122-2004 ------------------›
 น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
‹--------- 3122-2001 ---------›
 น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
‹------------------ 3122-0001 ------------------›
 นายไสว โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3122-2007 ----------------------------›
 น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3122-2007 ---------›
 น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
 น.ส.อ้อมทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3122-1001 ----------------------------›
 น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
โฮมรูม
‹---------------------------- 3122-2003 ----------------------------›
 น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3122-2008 ----------------------------›
 น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
‹--------- 3100-0601 ---------›
 นายไสว โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ