คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรพจน์ ศรีเมือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง 1-6-37
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1-6-37
3108-0007การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3108-0006กฏหมายอาคาร 2-0-22
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 2-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22
3108-2105กฏหมายและสัญญา 2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  18-20-24 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกรียงศักดิ์
‹------------------ 3108-0002 ------------------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
‹------------------ 3108-0002 ------------------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกรียงศักดิ์
‹------------------ 3108-0003 ------------------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
‹------------------ 3108-0003 ------------------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-2104 ---------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
‹--------- 3108-2101 ---------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3108-2103 ---------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวรพจน์
‹------------------ 3108-0007 ------------------›
 นายวรพจน์ ศรีเมือง
โฮมรูม
‹--------- 3108-2102 ---------›
 นายวรพจน์ ศรีเมือง
‹--------- 3108-0005 ---------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-0006 ---------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
‹--------- 3108-2105 ---------›
 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
 นายเกรียงศักดิ์
‹------------------ 3108-1004 ------------------›
 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ