คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสันทัด จันทฤทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2001พัลส์เทคนิค 1-2-23
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2116ไมโครโพรเซสเซอร์ 1-2-23
3105-8502โครงการ 1 *-*-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  13-23-24 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
122 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
122 
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
123 
 นายสมคิด
216 
‹--------- 3105-2006 ---------›
 นายทรงธรรม พวงแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
121 
‹--------- 3105-2009 ---------›
 นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
111 
‹--------- 3105-1003 ---------›
 นางมัลลิกา สิทธิโชค
111 
 นางมัลลิกา
122 
‹--------- 3105-8502 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
111 
‹--------- 3105-1003 ---------›
 นางมัลลิกา สิทธิโชค
121 
‹--------- 3105-2009 ---------›
 นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
121 
 นายวรรยารัตน์
122 
 นายธีระชาติ
222 
‹--------- 3105-2005 ---------›
 นายวิสณุกร ดาวไสย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
123 
‹--------- 3105-2002 ---------›
 นายสมคิด พิมสอน
226 
‹--------- 3105-2002 ---------›
 นายชัยรัตน์ ทองใบ
โฮมรูม
226 
 นายชัยรัตน์
222 
 นายวิสณุกร
122 
‹--------- 3105-2116 ---------›
 นายธีระชาติ ปู่แตน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
216 
 นายทรงธรรม
222 
‹--------- 3105-2004 ---------›
 นายวิสณุกร ดาวไสย์
222 
 นายวิสณุกร
123 
‹--------- 3105-2001 ---------›
 นายสมคิด พิมสอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ