คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3105-0001งานพื้นฐานวจรไฟฟ้าและการวัด 2-3-35
3105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
3105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-0002เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  16-25-24 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
126 
‹--------- 3105-0001 ---------›
 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
125 
‹--------- 3105-0001 ---------›
 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
125 
 นายสุวิจักขณ์
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
216 
‹--------- 3105-0005 ---------›
 นายทรงธรรม พวงแก้ว
216 
‹--------- 3105-0005 ---------›
 นายทรงธรรม พวงแก้ว
216 
 นายทรงธรรม
126 
‹------------------ 3105-0002 ------------------›
 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
 นายสันติ สุขยะฤกษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3100-0001 ---------›
 นายสันติ สุขยะฤกษ์
542 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชริน
‹------------------ 3100-0006 ------------------›
 นายชริน อินทรสุขศรี
โฮมรูม
121 
 นายวรรยารัตน์
121 
‹------------------ 3105-0003 ------------------›
 นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
542 
 นางเพ็ญศิริ
226 
 นายชัยรัตน์
226 
‹------------------ 3105-0004 ------------------›
 นายชัยรัตน์ ทองใบ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ