คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอต.211
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายภาสกร ดงทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
3104-5203งานไฟฟ้ากำลัง3 *-*-44
3104-8001ฝึกงาน *-*-44
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  6-11-17 25


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3104-2001 ---------›
 นายบัญชา ปัญญามงคล
‹------------------ 3104-2001 ------------------›
 นายบัญชา ปัญญามงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-8001 ----------------------------›
 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
 นายอดิศักดิ์ นพแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3104-5203 ---------›
 นายสุภาษิต ดวนใหญ่
โฮมรูม
‹--------- 3104-5203 ---------›
 นายสุภาษิต ดวนใหญ่
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-1004 -------------------------------------›
 นายพิศาล ไชยบุรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ