คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  15-32-25 47


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
 นายสุภาษิต ดวนใหญ่
715 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
 นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
524 
 น.ส.นิดติยากร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอดิศักดิ์
‹------------------ 3104-0004 ------------------›
 นายอดิศักดิ์ นพแสง
524 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
 นายภควัตร
‹------------------ 3104-0004 ------------------›
 นายอดิศักดิ์ นพแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3100-0001 ---------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
 นายภควัตร  นายถาวร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
741 
‹---------------------------- 3104-0005 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
โฮมรูม
741 
‹------------------ 3104-0005 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
 นายถาวร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประยูร
‹------------------ 3100-0007 ------------------›
 นายประยูร เดือนเพ็ง
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
 นายภควัตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ