คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอค.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
3104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  18-35-29 53


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
745 
‹--------- 3104-2001 ---------›
 นายพิศาล ไชยบุรี
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
‹---------------------------------------------- 3100-0001 ----------------------------------------------›
 นายสันติ สุขยะฤกษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภาสกร
731 
‹------------------ 3104-0005 ------------------›
 นายปฏิพล รวยสูงเนิน
731 
‹------------------ 3104-0005 ------------------›
 นายปฏิพล รวยสูงเนิน
745 
 นายพิศาล
732 
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพิทักษ์
‹------------------ 3100-0007 ------------------›
 นายประยูร เดือนเพ็ง
กิจกรรม
กิจกรรม
734 
‹--------- 3104-0002 ---------›
 นายฉัตรชัย ไชยสาร
745 
‹------------------ 3104-2001 ------------------›
 นายพิศาล ไชยบุรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
731 
 นายปฏิพล
‹------------------ 3104-0004 ------------------›
 นายภาสกร ดงทอง
โฮมรูม
‹------------------ 3104-0004 ------------------›
 นายภาสกร ดงทอง
531 
 นายจิระเดช
535 
 นายพรชัย
 นายภควัตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
531 
‹--------- 3000-1501 ---------›
 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
734 
‹------------------ 3104-0002 ------------------›
 นายฉัตรชัย ไชยสาร
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ