คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายชริน อินทรสุขศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  20-26-31 46


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายชริน อินทรสุขศรี
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-2007 ---------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
‹--------- 3102-2006 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
‹--------- 3102-2007 ---------›
 นายนพดล สิ้นทุกข์
‹--------- 3102-2006 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
 นายชาญณรงค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
 น.ส.นิดติยากร
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายชาญณรงค์ ไชยนรา
กิจกรรม
กิจกรรม
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายสัจจา อินทรสุขศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2003 ----------------------------›
 นายธนกร สุขส่ง
โฮมรูม
‹------------------------------------- 3102-2101 -------------------------------------›
 นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ว่าที่ ร.ต.วรพล
‹------------------ 3102-2103 ------------------›
 นายยุทธนา ม่วงเขียว
‹------------------ 3102-2103 ------------------›
 นายยุทธนา ม่วงเขียว
 นางสุมนต์พร
‹--------- 3000-1608 ---------›
 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ