คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.113
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์ 1-6-37
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-29-30 49


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสิริชัย
‹--------- 3100-0125 ---------›
 นายสิริชัย สิมชมภู
 นางสุมนต์พร
‹--------- 3100-0008 ---------›
 นางนลินี เดชวัน
733 
 นายอักษรทัย
733 
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
 นายอักษรทัย งามแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
634 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
‹---------------------------------------------- 3100-0001 ----------------------------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจิรศักดิ์
‹------------------ 3101-2111 ------------------›
 นายสุระชัย จันทร์ชนะ
กิจกรรม
กิจกรรม
‹------------------ 3101-2111 ------------------›
 นายสุระชัย จันทร์ชนะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธวัชชัย
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
 นายธวัชชัย จักษุพันธ์
โฮมรูม
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
 นายธวัชชัย จักษุพันธ์
535 
 นายพรชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายสุระชัย จันทร์ชนะ
 นางนลินี
634 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.ชลญา อุทัย
524 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ